Theo
Đoàn Hiệp/Bongdaplus

Chia sẻ

Bình luận 0

Ngày 26/3/2018, Lữ đoàn 147 – Vùng 1 Hải quân đã tổ chức buổi phát động đăng ký mô hình “Cán bộ giảng dạy chính trị, làm công tác tư tưởng giỏi”.
Buổi phát động nhằm thực hiện có hiệu quả, thiết thực mô hình “Cán bộ giảng dạy chính trị, làm công tác tư tưởng giỏi” gắn với Đề án số 2677/QĐ-BQP ngày 23/7/2013 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. 

Đợt phát động này hướng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính trị - lực lượng nòng cốt, chủ yếu, có vai trò quan trọng, quyết định đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị; góp phần bồi dưỡng, phát triển và hoàn thiện nhân cách, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong công tác cho mọi cán bộ, chiến sỹ; xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Chia sẻ

Bình luận 0